Jaarstukken Vroedschap

Beleidsplan Stichting de vroedschap Fransum 2022

Net als in het verleden blijft het hoofddoel van de vroedschap Fransum het onderhouden en exploiteren van de kerk Fransum en de wierde daaromheen. Dit doel bereiken we door het gebruik van de kerk voor sociaal-culturele activiteiten te stimuleren. Alle middelen zijn geoorloofd zolang het karakter van dit monument en zijn omgeving niet wordt aangetast. Hierin heeft de Stichting Oude Groninger Kerken een belangrijke stem.

Momenteel worden activiteiten te Fransum sterk beinvloed door de Covid-pandemie. Culturele plannen kunnen maar mondjesmaat worden uitgevoerd.

Zo kunnen we dit jaar wel meer aandacht geven aan het verbeteren van de faciliteiten die Fransum biedt:

-Het orgel heeft een onderhoudsbeurt nodig. Er bleef onlangs een toon hangen. Via de SOGK zijn we in contact gekomen met Piet Groenendijk, organist en orgelmentor bij de SOGK. Hij is bereid ons te adviseren in de toekomst omtrent het functioneren van het orgel. Wij gaan de firma  Mense Ruiter vragen het orgel een beurt te geven. Dat het orgel op een podium staat met een vaal kleed erom is een doorn in het oog. We beraden ons hoe dit te verbeteren.

-De piano is, zoals bekend, onbetrouwbaar door te hoge luchtvochtigheid in de kerk. Zeker deze natte zomer was het geregeld mis en bleven er veel toetsen hangen. We laten binnenkort door de firma Steenhuis een verwarmingselement plaatsen met daaraan gekoppeld een sensor die de vochtigheidsgraad meet en deze zo reguleert. Hopelijk kunnen we het instrument voortaan onbezwaard ter bespeling aanbieden.

-Het keukenproject is nog steeds niet in een uitvoerende fase gekomen. De pandemie werkt vertragend, een euvel waarvan veel sectoren nu last van hebben. Maar we houden vol. Een subsidie van het leefbaarheidsfonds ligt nog steeds in het verschiet. We overwegen in 2022 de burgers een extra bijdrage te vragen om de grote uitgaven van dit komend jaar een dragelijk aanzicht te geven.

-De nieuwe parkeerstrook is een grote aanwinst. We moeten in overleg met de SOGK en ook met overbuurman Jeroen Ponten hoe we deze strook gaan inrichten om het ordelijk en netjes parkeren te bevorderen.

-Nu Harry Hogewerf niet meer de groenverzorging rond de kerk doet, moet er overlegd worden hoe verder. De SOGK is voornemens aandacht te besteden aan het verantwoord beheren van het groen rond hun kerken. Daarnaast hebben zij (hernieuwde) aandacht voor de kerkhoven en grafstenen. De vroedschap heeft hierin al een voorschot genomen door een aan Fransum toebehorende grafsteen op te duikelen in Sauwerd. Deze wordt nu gerestaureerd en hopelijk teruggeplaatst op de plek waar hij hoorde. Verder hebben wij met het poten van voorjaarsbolletjes een signaal gegeven dat wij het leuk vinden mee te werken aan de vergroening van de wierde. De SOGK houdt ons op de hoogte.

-Financieel beleid:

Aangezien de financiële positie van de vroedschap niet is verslechterd zullen we de tarieven van verhuur en het burgerschap ook dit jaar niet veranderen.

De vrijstelling van huur voor professionals blijft in ieder geval tot 1 juli 2022 van kracht. Overigens is het een overweging huur te gaan vragen voor gebruik van orgel en piano mits deze na de genomen maatregelen in goede staat zijn en blijven.

Het blijkt dat het systeem van de klokkenpot nog steeds goed werkt. Wel is het moeilijk de orde onder alle folders en te verkopen zaken te handhaven. Dit blijft een punt van praktische zorg. Uitbreiding van ons assortiment lijkt zinvol.

In ongeveer 4 jaar tijd is het aantal betalende burgers verdubbeld van 35 naar 70. Dit kan natuurlijk nog beter, maar met consequent aanschrijven (burgerbrief) en ook aanbiedingen doen als een gratis concert zijn we al een heel eind. Minder schroom tonen bij het ‘vervolgen’ van wanbetalers helpt ook. Huurders en dan met name de frequente huurders aanmoedigen burger te worden is belangrijk. Inspelen op de band die men met Fransum heeft, moet de burgers vasthouden en nieuwe over de streep trekken.

-Tenslotte blijft de vroedschap investeren in en zich inzetten voor een goede relatie met de buren en met de SOGK.

-Fransum heeft de wind in de zeilen. Men weet ons te vinden. Daar zijn we heel blij mee maar we moeten er voor waken dat we ons doel niet voorbij schieten en het zo druk gaat worden dat het zo geroemde ‘verstilde’ karakter van kerk en wierde wordt aangetast.

November 2021,

Joost Boskamp, voorzitter.