Jaarstukken Vroedschap

Beleidsplan 2021 Stichting De Vroedschap Fransum

Voor de Stichting Vroedschap Fransum en haar Burgers is 2021 een JUBILEUM JAAR ! De stichting werd in 1971 opgericht en bestaat dus een halve eeuw. Na de overdracht van het kerkgebouw aan de Stichting Oude Groninger Kerken ( hierna te noemen S.O.G.K.) in de jaren negentig, blijven wij ons inzetten voor culturele en sociale activiteiten in en rond de kerk. De vroedschap wil in dit jubileumjaar extra activiteiten organiseren voor haar burgers en bezoekers.  Indien de corona-beperkingen zijn opgeheven kunnen wij weer grotere gezelschappen uitnodigen bij concerten en andere activiteiten.

Bestuurssamenstelling: Met het aantreden van Ellen van der Heijdt als opvolger van onze penningmeester Dick van der Meijden is het stichtingsbestuur weer compleet. Jan Rijkmans voert het secretariaat en onderhoudt de contacten met S.O.G.K. Josien Rijkmans -van der Laan is aanspreekpunt voor verhuringen en het actueel houden van de agenda en de website. Albert Doesburg is de vraagbaak voor technische zaken het kerkgebouw betreffende .  Voor alle overige vragen kunt u bij de voorzitter terecht.

Afspraken met Stichting Oude Groninger Kerken: In het najaar hebben wij van de S.O.G.K. nog eens bevestigd gekregen , dat zij vooral de zorg hebben voor het in stand houden van het monument. Wij als Vroedschap regelen de verhuur, het dagelijks onderhoud en het schoon houden van de kerk.  De renovatie van het keukendeel zal het komend jaar in goede afstemming met S.O.G.K. plaatsvinden , maar dus wel op onze kosten. Momenteel liggen de plannen nog op de tekentafel.

Financiën Vroedschap: Ondanks de beperkte verhuurmogelijkheden is de financiële positie van de Stichting niet ernstig onder druk komen te staan. De verwachte renovatiekosten van de keuken hopen we uit eigen reserves te kunnen dragen. Ook dienen wij een aanvraag in voor subsidiering bij het fonds Leefbaarheid der Provincie Groningen. De burgerbijdrage zal onveranderd blijven. Wij zullen onze burgers begin 2021 een nota voor hun vrijwillige bijdrage doen toekomen.

Informatie voorziening: De burgers worden op de hoogte gehouden van de evenementen in de kerk middels een voor en najaar brief. Wanneer er door verhuurders activiteiten worden georganiseerd , waarbij men aangeeft ook graag onze burgers te laten deelnemen, dan geven wij daar bekendheid aan.

Burgers van Fransum: In het afgelopen coronajaar mochten wij een aantal nieuwe burgers begroeten. Ook voor 2021 verwachten we een geringe stijging van het aantal betrokken burgers. Wij streven ernaar burgers te stimuleren voor familie en anderen culturele en bij de kerk passende activiteiten in Fransum te organiseren.  Dat is ons belangrijkste uitgangspunt

Verhuur van de Kerk: In 2021 verwachten wij opnieuw een groot aantal verhuringen en activiteiten. Zolang de beperkende Corona-maatregelen blijven gelden, houdt de vroedschap de stelregel aan, dat uitvoerende kunstenaars (professionals) vooralsnog geen huur hoeven te betalen indien zij uitvoeringen/ optredens in de kerk organiseren. 

Activiteiten Vroedschap: Het seizoen start weer met een schoonmaak dag i.s.m. onze burgers op zaterdag 27 maart, incl. soep en broodjes . De burgers worden per mail in het voorjaar in de gelegenheid gesteld zich op te geven voor deze dag. Graag willen wij komend jaar een feestelijke bijeenkomst met muziek organiseren voor ons ereburgerpaar Dick en Rieteke Verel . Ook wil de Vroedschap een post-corona bijeenkomst houden met meditatieve klanken ( Folkert Rienstra), zodra het ernaar uit ziet dat deze virusplaag achter ons is. De vroedschap neemt zich voor actief deel te nemen aan de JazzFietsTour (datum nog niet bekend) . Op de Open Monumentendagen (Zaterdag 11 sept. en zondag 12 sept.) willen we weer traditiegetrouw een muzikaal optreden organiseren. De kerk blijft het komend seizoen pleisterplaats voor Pronkjewailpad wandelaars en blijft net als voorheen voor iedereen vrij toegankelijk. Saillant punt: afgelopen najaar is de kerk op  slot geweest op verzoek van de SOGK( voor het eerste in vijftig jaar! ) gedurende de  twee weken in november van verzwaarde Corona voorschriften. En helaas is er nu reeds een tweede sluiting van 15/12/20 tot 19/01/21 als gevolg van nog drastischer maatregelen van de overheid.

Handverkoop: Wij bieden op de informatietafel een aantal kaarten, boekjes en fietsroutes aan , waarbij wij de indruk hebben, dat de passanten keurig de daarbij behorende kosten in de “Klokkepot” storten. 

Sanitair onderhoud: In voorgaande jaren is het schoonhouden van het sanitair aan Oskar de Bruijn  te Den Ham  in beheer gegeven. Bij het najaarsoverleg heeft Oscar aangegeven uiterlijk dec 2021 met die werkzaamheden te willen stoppen. Wij beraden ons op zijn opvolger. 

Groenonderhoud: Ook komend jaar houdt Harry Hoogerwerf het groen rond de graven en de singels in beheer. We willen dit jaar met de bewoners rond de kerk overleggen hoe we het parkeerprobleem bij de kerk kunnen aanpakken. Te vaak dreigen auto’s weg te zakken in de onverharde berm.

J.J.Boskamp

Fransum, november 2020