Jaarstukken Vroedschap

Beleidsplan Vroedschap Fransum 2020

Bestuurssamenstelling: De Vroedschap voelt behoefte aan versterking van haar bestuurlijke samenstelling en heeft in Josien Rijkmans van der Laan aanvulling gevonden. Zij zal zich de komende tijd vooral bezighouden met het in kaart brengen van de zorg rond verhuur van de kerk. Daarbij blijft het financieel beheer geheel bij de penningmeester Dick van der Meijden. Daarnaast zal zij met de webbeheerder toezien op aanpassingen van de website en de logistiek rond het plaatsen van informatie en het actueel houden daarvan.

Afspraken met Stichting Oude Groninger Kerken: Als zelfstandige Stichting voeren wij het beheer van de activiteiten in en rond de kerk. Voor de instandhouding van het monument houden we geregeld contact met SOGK. Deze laatste heeft SOGK-brede afspraken rond beveiliging en instandhouding waarop wij graag meeliften. De afstemming met SOGK is prima. In december namen wij afscheid van de uittredend directeur Peter Breukink, waarbij wij hem vanuit de Vroedschap van harte hebben gelukgewenst met de aantredende nieuwe levensfase. Komende week hopen we kennis te maken met de nieuwe directeur.

Financiën Vroedschap: De penningmeester meldt over 2019 een batig saldo van € 2450,–. Dat geeft ons de mogelijkheid en financiële ruimte om de keuken te renoveren i.s.m. S.O.G.K. Wij houden dan voldoende reserve om problemen met cv-installatie, meubilair etc. op te kunnen vangen. Het donatiebedrag voor burgers kan onveranderd blijven. Mevrouw E. van der Heijdt, burger, verrichtte onlangs de kascontrole, waarbij geen onrechtmatigheden werden geconstateerd.    

Informatievoorziening: Burgers worden op de hoogte gehouden van activiteiten van de Vroedschap middels voor- en najaarsbrief. Bij door onszelf georganiseerde activiteiten geven wij per e- mail kennis aan de burgers. Wanneer er door verhuurders activiteiten worden georganiseerd, waarbij men aangeeft ook graag onze burgers te laten deelnemen, dan roepen we ze daarvoor op.

Burgers van Fransum: Wij moeten constateren, dat het niet realistisch is, een sterke groei van Burgers na te streven. Toch blijft het aantal stabiel door een gering aantal van nieuwe aanmeldingen, waarvoor wij heel dankbaar zijn. Wij zullen vooral inzetten met onze actie om bij verhuringen de huurder te wijzen op het voordeel van langjarig lidmaatschap. Wij realiseren ons, dat betrokken en actieve Burgers een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het werk van de Stichting de Vroedschap Fransum.

Verhuur van de Kerk: Ook in 2020 verwachten wij weer evenals over 2019 tot een aantal van > 40 verhuringen en/of activiteiten te komen.

Activiteiten Vroedschap: Het seizoen start weer met een schoonmaak-dag i.s.m. onze Burgers op donderdag 2 april, incl. soep en broodjes. De vroedschap neemt zich voor actief deel te nemen aan de Jazz-fiets tour (Zaterdag 29-8-2020). Met Open monumentendag (Zaterdag 12-09-2020) willen we weer traditiegetrouw een muzikaal optreden organiseren. De kerk blijft het komend seizoen pleisterplaats voor Pronkjewail-route passanten.

Handverkoop: Wij bieden op de informatietafel een aantal kaarten, boekjes en fietsroutes aan, waarbij wij de indruk hebben, dat de passanten keurig de daarbij behorende kosten in de “Klokkepot” storten. Toch willen we bij wijze van proef een systeem opzetten waarbij de gelden per enveloppe in de pot gedeponeerd worden. Of dat meer inzicht geeft in omzet en afdracht evalueren we na een jaar.

Sanitair onderhoud: Net als in voorgaande jaren is het schoonhouden van het sanitair aan Oskar in beheer gegeven. Wij willen dit jaar de toilet een opfris/ schilderbeurt geven. In samenwerking met SOGK willen we bezien of en op welke wijze wij het gehele keukenblok kunnen saneren en moderniseren.

Groenonderhoud: Ook dit jaar houdt Harry Hoogerwerf het groen rond de graven en de singels in beheer. Wel willen we dit jaar overleggen met de bewoners rond de kerk hoe we het parkeerprobleem rond de kerk kunnen aanpakken. Te vaak dreigen auto’s weg te zakken in de onverharde berm.

J.J.Boskamp

Fransum , februari 2020