Jaarstukken Vroedschap

Jaarverslag van de vroedschap Fransum 2021     

Het jaar 2021 stond niet alleen in het teken van het 50 jarig jubileum, dat afgelopen oktober is gevierd, maar vooral van de belemmeringen veroorzaakt door de Coronapandemie. Zo moest de kerk begin dit jaar voor de tweede maal op slot. Daarna was het zeer beperkt mogelijk bezoekers toe te laten, laat staan dat er grootschaliger evenementen konden worden georganiseerd. Toch is het aantal passanten veel groter geweest dan verwacht, getuige de vele loftuitingen die er zijn geschreven in het gastenboek. Ook lukte het om kleine gezelschappen te laten spelen en ook opnames te laten maken. Dit allemaal in besloten setting.

Een groot succes was de samenwerking met keramist Wim de Boer van Atelier ’t Voorend te Winsum, die eind juli en begin augustus gedurende 2 weken open atelier in Fransum heeft gehouden. Hij heeft ter gelegenheid van ons jubileum kloostermoppen gemaakt voor onze burgers en met name voor het echtpaar Verel dat nog eens extra in het zonnetje werd gezet tijdens de muzikale jubileummiddag op 23 oktober.

Op 1 september was in Fransum de aftrap van de Open Monumentendag 2021. Door wethouder Hielke Westra van de gemeente Westerkwartier werd Fransum uitgeroepen tot steunpunt 2021. Een fraaie oorkonde siert nu onze toog. Op de openmonumentendag zelf, 11 september, was er veel belangstelling van passanten voor het kerkje.  Tweemaal is Fransum dit jaar even opgedoken bij de lokale TV stations, hetgeen ook weer wat publiciteit opleverde.

Onze personele samenstelling 2021:

Joost Boskamp, voorzitter, Jan Rijkmans, secretaris, Ellen van der Heijdt, penningmeesteres, Josien Rijkmans-van der Laan, verhuur, en Albert Doesburg, onderhoud van de kerk.

Oscar Bruijn is dit jaar gestopt met het schoonhouden van ons sanitair. Marijke Pastoor-Hoenderken uit Den Ham heeft hem opgevolgd en vervult deze taak met verve. Harry Hogewerf heeft de wierde verlaten. De nieuwe bewoners tegenover de kerk zijn Jeroen Ponten en Ellen van der Ham. Ook zij voelen zich verantwoordelijk voor het wel en wee van de kerk. Kees stopt op korte termijn met de boerderij maar  heeft gelukkig een opvolger gevonden.

Bij de overdracht van opstallen en de grond is vastgelegd dat de strook grond/berm aan de noordzijde van de weg vanaf het witte toegangshek tot aan de eerste haakse  bocht eigendom van de SOGK wordt. Deze strook, aan weerszijden van het rustpunt, is voortaan ons parkeerterrein.

Deze zomer ging de verwarming definitief ter ziele en is in opdracht van de SOGK een nieuwe geïnstalleerd.

Dit najaar is de dakruiter opnieuw geschilderd.

Financiën:  Ondanks verminderde huurinkomsten doordat wij dit jaar geen huur hebben gevraagd van professionele musici, hebben we niet ingeteerd op ons vermogen. De reserves zijn nog als afgelopen jaren. Door stagneren van de verbouwplannen van de keuken hebben we nog geen renovatiesubsidie kunnen aanvragen.

Van de evenementen die dit jaar doorgang konden vinden zijn de volgende vermeldenswaard:

19 juni, VLAM saxofoonkwartet

12 september, optreden van het Laurens Moreno Ensemble

26 september, het Noord-Nederlands saxofoonkwartet

3 oktober, klankschalen optreden door Folkert Rienstra en Hans Battenberg

23 oktober, lustrumfeest met veel muziek ter viering van 50 jaar vroedschap

31 oktober, optreden Bennie Huisman: ‘de lange reis naar Berlijn’

6 november optreden Lac ensemble: vertel-muziektheatervoorstelling

Per 1 november zijn er ruim 70 burgers die een bijdrage hebben voldaan. Er tekent zich een gestage stijging af.

Jan Rijkmans, secretaris

december 2021

Jaarstukken Vroedschap

Beleidsplan Stichting de vroedschap Fransum 2022

Net als in het verleden blijft het hoofddoel van de vroedschap Fransum het onderhouden en exploiteren van de kerk Fransum en de wierde daaromheen. Dit doel bereiken we door het gebruik van de kerk voor sociaal-culturele activiteiten te stimuleren. Alle middelen zijn geoorloofd zolang het karakter van dit monument en zijn omgeving niet wordt aangetast. Hierin heeft de Stichting Oude Groninger Kerken een belangrijke stem.

Momenteel worden activiteiten te Fransum sterk beinvloed door de Covid-pandemie. Culturele plannen kunnen maar mondjesmaat worden uitgevoerd.

Zo kunnen we dit jaar wel meer aandacht geven aan het verbeteren van de faciliteiten die Fransum biedt:

-Het orgel heeft een onderhoudsbeurt nodig. Er bleef onlangs een toon hangen. Via de SOGK zijn we in contact gekomen met Piet Groenendijk, organist en orgelmentor bij de SOGK. Hij is bereid ons te adviseren in de toekomst omtrent het functioneren van het orgel. Wij gaan de firma  Mense Ruiter vragen het orgel een beurt te geven. Dat het orgel op een podium staat met een vaal kleed erom is een doorn in het oog. We beraden ons hoe dit te verbeteren.

-De piano is, zoals bekend, onbetrouwbaar door te hoge luchtvochtigheid in de kerk. Zeker deze natte zomer was het geregeld mis en bleven er veel toetsen hangen. We laten binnenkort door de firma Steenhuis een verwarmingselement plaatsen met daaraan gekoppeld een sensor die de vochtigheidsgraad meet en deze zo reguleert. Hopelijk kunnen we het instrument voortaan onbezwaard ter bespeling aanbieden.

-Het keukenproject is nog steeds niet in een uitvoerende fase gekomen. De pandemie werkt vertragend, een euvel waarvan veel sectoren nu last van hebben. Maar we houden vol. Een subsidie van het leefbaarheidsfonds ligt nog steeds in het verschiet. We overwegen in 2022 de burgers een extra bijdrage te vragen om de grote uitgaven van dit komend jaar een dragelijk aanzicht te geven.

-De nieuwe parkeerstrook is een grote aanwinst. We moeten in overleg met de SOGK en ook met overbuurman Jeroen Ponten hoe we deze strook gaan inrichten om het ordelijk en netjes parkeren te bevorderen.

-Nu Harry Hogewerf niet meer de groenverzorging rond de kerk doet, moet er overlegd worden hoe verder. De SOGK is voornemens aandacht te besteden aan het verantwoord beheren van het groen rond hun kerken. Daarnaast hebben zij (hernieuwde) aandacht voor de kerkhoven en grafstenen. De vroedschap heeft hierin al een voorschot genomen door een aan Fransum toebehorende grafsteen op te duikelen in Sauwerd. Deze wordt nu gerestaureerd en hopelijk teruggeplaatst op de plek waar hij hoorde. Verder hebben wij met het poten van voorjaarsbolletjes een signaal gegeven dat wij het leuk vinden mee te werken aan de vergroening van de wierde. De SOGK houdt ons op de hoogte.

-Financieel beleid:

Aangezien de financiële positie van de vroedschap niet is verslechterd zullen we de tarieven van verhuur en het burgerschap ook dit jaar niet veranderen.

De vrijstelling van huur voor professionals blijft in ieder geval tot 1 juli 2022 van kracht. Overigens is het een overweging huur te gaan vragen voor gebruik van orgel en piano mits deze na de genomen maatregelen in goede staat zijn en blijven.

Het blijkt dat het systeem van de klokkenpot nog steeds goed werkt. Wel is het moeilijk de orde onder alle folders en te verkopen zaken te handhaven. Dit blijft een punt van praktische zorg. Uitbreiding van ons assortiment lijkt zinvol.

In ongeveer 4 jaar tijd is het aantal betalende burgers verdubbeld van 35 naar 70. Dit kan natuurlijk nog beter, maar met consequent aanschrijven (burgerbrief) en ook aanbiedingen doen als een gratis concert zijn we al een heel eind. Minder schroom tonen bij het ‘vervolgen’ van wanbetalers helpt ook. Huurders en dan met name de frequente huurders aanmoedigen burger te worden is belangrijk. Inspelen op de band die men met Fransum heeft, moet de burgers vasthouden en nieuwe over de streep trekken.

-Tenslotte blijft de vroedschap investeren in en zich inzetten voor een goede relatie met de buren en met de SOGK.

-Fransum heeft de wind in de zeilen. Men weet ons te vinden. Daar zijn we heel blij mee maar we moeten er voor waken dat we ons doel niet voorbij schieten en het zo druk gaat worden dat het zo geroemde ‘verstilde’ karakter van kerk en wierde wordt aangetast.

November 2021,

Joost Boskamp, voorzitter.