Evenementen

Silvesterconcerten bij kaarslicht dinsdag 29 december 2020 13:30 en 15:30u door het Onlandertrio AFGELAST

Het Onlandertrio bestaande uit Siep de Groot, viool, Robert Jan van der Feen, fluit en Thera Dotinga, piano geeft op dinsdag 29 december 2 concerten bij kaarslicht. Ze duren ongeveer 1 uur en zijn kosteloos. Het trio is ontstaan tijdens de eerste coronacrisis en heeft al succesvol opgetreden op Schiermonnikoog. Het brengt u een staalkaart van klassieke en licht-klassieke werken waarbij Bach, Telemann en Schubert niet ontbreken. Verder voert het werken uit van Massenet, Svendsen, Quantz, Debussy en Wilhelm Popp.

Voor deze concerten moet vooraf gereserveerd worden via siepdegroot@planet.nl Er zijn 24 plaatsen beschikbaar per concert in coronaopstelling. Neusmondmaskers zijn verplicht bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Nieuwsberichten

Najaarsbrief 2020

                                           

Geachte burgers van Fransum,                                             Peize,  Oktober 2020

Zoals u wel gehoord en begrepen zult hebben, zijn alle activiteiten die werden aangekondigd in de voorjaarsbrief afgezegd of uitgesteld. Desondanks is het niet stil gebleven in Fransum. Juist door de inperkende maatregelen die de Coronacrisis nog steeds met zich meebrengt, is Fransum meer dan ooit bezocht door passerende wandelaars en fietsers. Het gastenboek staat vol met blijken van waardering voor kerk en omgeving.

Ook is er gedurende deze zomer geregeld gebruik van de kerk gemaakt door kleine gezelschappen die in staat waren aan de coronaregels te voldoen. Het aantal stoelen in de kerk is uitgedund en op anderhalve meter gezet.

Op 4 juli hebben Robert Smith, Viola da Gamba en Israël Golani,  Theorbe in 2 sessies een prachtig concert gegeven.

Om optredens als deze aan te moedigen in deze moeilijke tijden heeft de vroedschap besloten de kerk gratis ter beschikking te stellen aan musici die financieel afhankelijk zijn van publieke optredens.

Onze penningmeester Dick van der Meijden heeft te kennen gegeven dat hij wil stoppen met zijn taak. Dick heeft zich vele jaren met grote inzet en toewijding  van zijn taak gekweten. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. De vroedschap heeft Ellen van der Heijdt, burgeres van Fransum, bereid gevonden zijn taak over te nemen.

De wens om de keuken in Fransum te verbeteren begint nu toch werkelijkheid te worden. In overleg met de SOGK en een keukenbedrijf worden nu ontwerptekeningen gemaakt. Via de verkooptafel in de kerk, waar sinds kort ook het fraaie boekje Middag Humsterland te koop is, hopen we nog wat extra inkomsten te genereren om de kosten van deze verbouwing te kunnen dragen.

Op 25 oktober en 8 november zijn er concertjes in Fransum.

25 oktober treedt het Remi ensemble, Ronald Weering, op met luitmuziek om 15.00uur

8 november is er het ensemble Laurens Moreno met zigeunermuziek voor 2 altviolen, bas en cymbaal om 15.30uur. Nadere informatie oa over de noodzakelijke reservering en het programma kunt u vinden op onze website onder het kopje evenementen. Beide concerten zijn van harte aanbevolen.

Blijf gezond!

Jan Rijkmans, secretaris vroedschap.

Nieuwsberichten

Fransum in Coronatijd

Zoals iedereen zich moet houden aan de verordeningen die tot doel hebben de verspreiding van het coronavirus in te dammen, zo ziet de vroedschap Fransum zich ook genoodzaakt alle activiteiten in en om het kerkje te annuleren tot 1 juni 2020.

Dit betekent dat de schoonmaakdag op 2 april niet doorgaat. Er zal een nieuwe datum in betere tijden vastgesteld worden. De concertjes gepland tussen nu en 1 september gaan niet door.

De klok van Fransum wordt op de woensdagavonden van de maanden maart en april van 19:00-19:15 geluid als klok van hoop en troost

De kerk mag gewoon open blijven om beschutting te bieden aan individuele passanten, mits de bezoeker de 1,5 m afstand van de medemens in acht neemt. Gebruik van het toilet is verboden.

Jaarstukken Vroedschap

Beleidsplan Vroedschap Fransum 2020

Bestuurssamenstelling: De Vroedschap voelt behoefte aan versterking van haar bestuurlijke samenstelling en heeft in Josien Rijkmans van der Laan aanvulling gevonden. Zij zal zich de komende tijd vooral bezighouden met het in kaart brengen van de zorg rond verhuur van de kerk. Daarbij blijft het financieel beheer geheel bij de penningmeester Dick van der Meijden. Daarnaast zal zij met de webbeheerder toezien op aanpassingen van de website en de logistiek rond het plaatsen van informatie en het actueel houden daarvan.

Afspraken met Stichting Oude Groninger Kerken: Als zelfstandige Stichting voeren wij het beheer van de activiteiten in en rond de kerk. Voor de instandhouding van het monument houden we geregeld contact met SOGK. Deze laatste heeft SOGK-brede afspraken rond beveiliging en instandhouding waarop wij graag meeliften. De afstemming met SOGK is prima. In december namen wij afscheid van de uittredend directeur Peter Breukink, waarbij wij hem vanuit de Vroedschap van harte hebben gelukgewenst met de aantredende nieuwe levensfase. Komende week hopen we kennis te maken met de nieuwe directeur.

Financiën Vroedschap: De penningmeester meldt over 2019 een batig saldo van € 2450,–. Dat geeft ons de mogelijkheid en financiële ruimte om de keuken te renoveren i.s.m. S.O.G.K. Wij houden dan voldoende reserve om problemen met cv-installatie, meubilair etc. op te kunnen vangen. Het donatiebedrag voor burgers kan onveranderd blijven. Mevrouw E. van der Heijdt, burger, verrichtte onlangs de kascontrole, waarbij geen onrechtmatigheden werden geconstateerd.    

Informatievoorziening: Burgers worden op de hoogte gehouden van activiteiten van de Vroedschap middels voor- en najaarsbrief. Bij door onszelf georganiseerde activiteiten geven wij per e- mail kennis aan de burgers. Wanneer er door verhuurders activiteiten worden georganiseerd, waarbij men aangeeft ook graag onze burgers te laten deelnemen, dan roepen we ze daarvoor op.

Burgers van Fransum: Wij moeten constateren, dat het niet realistisch is, een sterke groei van Burgers na te streven. Toch blijft het aantal stabiel door een gering aantal van nieuwe aanmeldingen, waarvoor wij heel dankbaar zijn. Wij zullen vooral inzetten met onze actie om bij verhuringen de huurder te wijzen op het voordeel van langjarig lidmaatschap. Wij realiseren ons, dat betrokken en actieve Burgers een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het werk van de Stichting de Vroedschap Fransum.

Verhuur van de Kerk: Ook in 2020 verwachten wij weer evenals over 2019 tot een aantal van > 40 verhuringen en/of activiteiten te komen.

Activiteiten Vroedschap: Het seizoen start weer met een schoonmaak-dag i.s.m. onze Burgers op donderdag 2 april, incl. soep en broodjes. De vroedschap neemt zich voor actief deel te nemen aan de Jazz-fiets tour (Zaterdag 29-8-2020). Met Open monumentendag (Zaterdag 12-09-2020) willen we weer traditiegetrouw een muzikaal optreden organiseren. De kerk blijft het komend seizoen pleisterplaats voor Pronkjewail-route passanten.

Handverkoop: Wij bieden op de informatietafel een aantal kaarten, boekjes en fietsroutes aan, waarbij wij de indruk hebben, dat de passanten keurig de daarbij behorende kosten in de “Klokkepot” storten. Toch willen we bij wijze van proef een systeem opzetten waarbij de gelden per enveloppe in de pot gedeponeerd worden. Of dat meer inzicht geeft in omzet en afdracht evalueren we na een jaar.

Sanitair onderhoud: Net als in voorgaande jaren is het schoonhouden van het sanitair aan Oskar in beheer gegeven. Wij willen dit jaar de toilet een opfris/ schilderbeurt geven. In samenwerking met SOGK willen we bezien of en op welke wijze wij het gehele keukenblok kunnen saneren en moderniseren.

Groenonderhoud: Ook dit jaar houdt Harry Hoogerwerf het groen rond de graven en de singels in beheer. Wel willen we dit jaar overleggen met de bewoners rond de kerk hoe we het parkeerprobleem rond de kerk kunnen aanpakken. Te vaak dreigen auto’s weg te zakken in de onverharde berm.

J.J.Boskamp

Fransum , februari 2020

Nieuwsberichten

voorjaarsbrief 2020

Februari 2020

Geachte burger van Fransum,

Met veel plezier willen wij u op de hoogte brengen van de belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen jaar.

2019 stond in het teken van het gouden jubileum van de Stichting Oude Groninger Kerken. Dat is goed merkbaar geweest.
In dat kader is de Pronkjewail wandelroute uitgezet en deze liep langs Fransum. Het kerkje fungeerde als onbemande stempelpost en heeft zo zeer veel bezoekers ontvangen. Gezien het succes is de organisatie van deze wandeltocht voornemens dit concept verder uit te bouwen, hetgeen de bekendheid van Fransum zeker ten goede zal komen.

In maart hebben we met een aantal burgers hard gewerkt om de kerk er schoon en uitnodigend uit te laten zien. Dat is goed gelukt.

Begin juli hadden we de strijkkwartetten dag waar weer diverse ensembles hun beste beentje voor hebben gezet.

Augustus ZomerJazzFietstour maand: dit jaar was er wat minder belangstelling dan het voorgaande jaar, hetgeen aan de programmering gelegen kan hebben.

Op open monumentendag dit jaar was ons monument verhuurd en dus niet open.

Op 16 november heeft Egge Knol, conservator archeologie en geschiedenis van het Groninger museum, een lezing gehouden over de historie van het Middag-Humsterland. De kerk was geheel uitverkocht.

Tot zover de terugblik.

Komend jaar hopen we met een 5-tallige (oneven aantal, dan staken de stemmen niet) vroedschap de belangen van Fransum te behartigen. Josien Rijkmans- van der Laan gaat ons versterken en gaat de contacten met de huurders onderhouden. Het blijkt dat dit onderdeel van onze taak de afgelopen tijd veel belangrijker is geworden. Hiermee kunnen we de penningmeester ontlasten.

Het plan om wat aan de keuken te gaan doen, is weer uit de ijskast gehaald. De behoefte de faciliteiten dienaangaande te verbeteren, wordt unaniem gevoeld. De verhuur ketst nogal eens af op de ontoereikende huishoudelijke voorzieningen. Overleg hierover met de SOGK is gaande.

De voorlopige agenda voor 2020 ziet er als volgt uit:

– donderdag 2 april is de jaarlijkse schoonmaak dag met de burgers gepland. U wordt van harte uitgenodigd hieraan mee te doen. Afgelopen jaar was het een uitermate gezellige en dus zeer geslaagde dag. Gaarne opgave bij Joost Boskamp: tel: 0503013722/0653738709.

– zondagmiddag 19 april: concert gegeven door de ‘Rijkmans Cousinade’ in het kader van de jaarlijkse muziek dag waar alle neven en nichten Rijkmans en aanhang samenkomen om te musiceren. Aanvang 15.00uur, einde plm. 16.30uur. Thee en koffie met versnapering inclusief. Toegang gratis.

– zondagmiddag 3 mei: concert door het ensemble Laurens Moreno. Laurens is altvioliste met een grote voorliefde voor Hongaarse zigeunermuziek. Met haar orkest treedt zij in wisselende samenstelling op. (Zie ook www.laurensmoreno.com )Toegang: 15 euro, kinderen onder de 12 jaar gratis. Aanvang 15.30uur.

– van 5 juni tot en met 21 juni houdt Wim de Boer, keramist te Winsum open atelier in de kerk.  Hij is dagelijks van 11 tot 16.00uur aan het werk met klei die hij betrekt uit de directe omgeving van Fransum. Hij maakt kloostermoppen en Fransumer kommetjes. Daarnaast exposeert hij  eigen werk.

– zaterdag 4 juli: strijkkwartetten dag

– zaterdag 29 augustus: ZomerJazzFietstour

– zaterdag 12 september: Open Monumenten dag

– zondagmiddag 4 oktober: concert Kamerkoor Peize

Wij hopen van harte dat u de vroedschap van Fransum ook dit jaar weer wilt ondersteunen met uw bijdrage van tenminste 25 euro per jaar.

Namens de vroedschap,

J.G.Rijkmans, secretaris