Jaarstukken Vroedschap

Jaarverslag van de vroedschap Fransum 2021     

Het jaar 2021 stond niet alleen in het teken van het 50 jarig jubileum, dat afgelopen oktober is gevierd, maar vooral van de belemmeringen veroorzaakt door de Coronapandemie. Zo moest de kerk begin dit jaar voor de tweede maal op slot. Daarna was het zeer beperkt mogelijk bezoekers toe te laten, laat staan dat er grootschaliger evenementen konden worden georganiseerd. Toch is het aantal passanten veel groter geweest dan verwacht, getuige de vele loftuitingen die er zijn geschreven in het gastenboek. Ook lukte het om kleine gezelschappen te laten spelen en ook opnames te laten maken. Dit allemaal in besloten setting.

Een groot succes was de samenwerking met keramist Wim de Boer van Atelier ’t Voorend te Winsum, die eind juli en begin augustus gedurende 2 weken open atelier in Fransum heeft gehouden. Hij heeft ter gelegenheid van ons jubileum kloostermoppen gemaakt voor onze burgers en met name voor het echtpaar Verel dat nog eens extra in het zonnetje werd gezet tijdens de muzikale jubileummiddag op 23 oktober.

Op 1 september was in Fransum de aftrap van de Open Monumentendag 2021. Door wethouder Hielke Westra van de gemeente Westerkwartier werd Fransum uitgeroepen tot steunpunt 2021. Een fraaie oorkonde siert nu onze toog. Op de openmonumentendag zelf, 11 september, was er veel belangstelling van passanten voor het kerkje.  Tweemaal is Fransum dit jaar even opgedoken bij de lokale TV stations, hetgeen ook weer wat publiciteit opleverde.

Onze personele samenstelling 2021:

Joost Boskamp, voorzitter, Jan Rijkmans, secretaris, Ellen van der Heijdt, penningmeesteres, Josien Rijkmans-van der Laan, verhuur, en Albert Doesburg, onderhoud van de kerk.

Oscar Bruijn is dit jaar gestopt met het schoonhouden van ons sanitair. Marijke Pastoor-Hoenderken uit Den Ham heeft hem opgevolgd en vervult deze taak met verve. Harry Hogewerf heeft de wierde verlaten. De nieuwe bewoners tegenover de kerk zijn Jeroen Ponten en Ellen van der Ham. Ook zij voelen zich verantwoordelijk voor het wel en wee van de kerk. Kees stopt op korte termijn met de boerderij maar  heeft gelukkig een opvolger gevonden.

Bij de overdracht van opstallen en de grond is vastgelegd dat de strook grond/berm aan de noordzijde van de weg vanaf het witte toegangshek tot aan de eerste haakse  bocht eigendom van de SOGK wordt. Deze strook, aan weerszijden van het rustpunt, is voortaan ons parkeerterrein.

Deze zomer ging de verwarming definitief ter ziele en is in opdracht van de SOGK een nieuwe geïnstalleerd.

Dit najaar is de dakruiter opnieuw geschilderd.

Financiën:  Ondanks verminderde huurinkomsten doordat wij dit jaar geen huur hebben gevraagd van professionele musici, hebben we niet ingeteerd op ons vermogen. De reserves zijn nog als afgelopen jaren. Door stagneren van de verbouwplannen van de keuken hebben we nog geen renovatiesubsidie kunnen aanvragen.

Van de evenementen die dit jaar doorgang konden vinden zijn de volgende vermeldenswaard:

19 juni, VLAM saxofoonkwartet

12 september, optreden van het Laurens Moreno Ensemble

26 september, het Noord-Nederlands saxofoonkwartet

3 oktober, klankschalen optreden door Folkert Rienstra en Hans Battenberg

23 oktober, lustrumfeest met veel muziek ter viering van 50 jaar vroedschap

31 oktober, optreden Bennie Huisman: ‘de lange reis naar Berlijn’

6 november optreden Lac ensemble: vertel-muziektheatervoorstelling

Per 1 november zijn er ruim 70 burgers die een bijdrage hebben voldaan. Er tekent zich een gestage stijging af.

Jan Rijkmans, secretaris

december 2021

Jaarstukken Vroedschap

Beleidsplan Stichting de vroedschap Fransum 2022

Net als in het verleden blijft het hoofddoel van de vroedschap Fransum het onderhouden en exploiteren van de kerk Fransum en de wierde daaromheen. Dit doel bereiken we door het gebruik van de kerk voor sociaal-culturele activiteiten te stimuleren. Alle middelen zijn geoorloofd zolang het karakter van dit monument en zijn omgeving niet wordt aangetast. Hierin heeft de Stichting Oude Groninger Kerken een belangrijke stem.

Momenteel worden activiteiten te Fransum sterk beinvloed door de Covid-pandemie. Culturele plannen kunnen maar mondjesmaat worden uitgevoerd.

Zo kunnen we dit jaar wel meer aandacht geven aan het verbeteren van de faciliteiten die Fransum biedt:

-Het orgel heeft een onderhoudsbeurt nodig. Er bleef onlangs een toon hangen. Via de SOGK zijn we in contact gekomen met Piet Groenendijk, organist en orgelmentor bij de SOGK. Hij is bereid ons te adviseren in de toekomst omtrent het functioneren van het orgel. Wij gaan de firma  Mense Ruiter vragen het orgel een beurt te geven. Dat het orgel op een podium staat met een vaal kleed erom is een doorn in het oog. We beraden ons hoe dit te verbeteren.

-De piano is, zoals bekend, onbetrouwbaar door te hoge luchtvochtigheid in de kerk. Zeker deze natte zomer was het geregeld mis en bleven er veel toetsen hangen. We laten binnenkort door de firma Steenhuis een verwarmingselement plaatsen met daaraan gekoppeld een sensor die de vochtigheidsgraad meet en deze zo reguleert. Hopelijk kunnen we het instrument voortaan onbezwaard ter bespeling aanbieden.

-Het keukenproject is nog steeds niet in een uitvoerende fase gekomen. De pandemie werkt vertragend, een euvel waarvan veel sectoren nu last van hebben. Maar we houden vol. Een subsidie van het leefbaarheidsfonds ligt nog steeds in het verschiet. We overwegen in 2022 de burgers een extra bijdrage te vragen om de grote uitgaven van dit komend jaar een dragelijk aanzicht te geven.

-De nieuwe parkeerstrook is een grote aanwinst. We moeten in overleg met de SOGK en ook met overbuurman Jeroen Ponten hoe we deze strook gaan inrichten om het ordelijk en netjes parkeren te bevorderen.

-Nu Harry Hogewerf niet meer de groenverzorging rond de kerk doet, moet er overlegd worden hoe verder. De SOGK is voornemens aandacht te besteden aan het verantwoord beheren van het groen rond hun kerken. Daarnaast hebben zij (hernieuwde) aandacht voor de kerkhoven en grafstenen. De vroedschap heeft hierin al een voorschot genomen door een aan Fransum toebehorende grafsteen op te duikelen in Sauwerd. Deze wordt nu gerestaureerd en hopelijk teruggeplaatst op de plek waar hij hoorde. Verder hebben wij met het poten van voorjaarsbolletjes een signaal gegeven dat wij het leuk vinden mee te werken aan de vergroening van de wierde. De SOGK houdt ons op de hoogte.

-Financieel beleid:

Aangezien de financiële positie van de vroedschap niet is verslechterd zullen we de tarieven van verhuur en het burgerschap ook dit jaar niet veranderen.

De vrijstelling van huur voor professionals blijft in ieder geval tot 1 juli 2022 van kracht. Overigens is het een overweging huur te gaan vragen voor gebruik van orgel en piano mits deze na de genomen maatregelen in goede staat zijn en blijven.

Het blijkt dat het systeem van de klokkenpot nog steeds goed werkt. Wel is het moeilijk de orde onder alle folders en te verkopen zaken te handhaven. Dit blijft een punt van praktische zorg. Uitbreiding van ons assortiment lijkt zinvol.

In ongeveer 4 jaar tijd is het aantal betalende burgers verdubbeld van 35 naar 70. Dit kan natuurlijk nog beter, maar met consequent aanschrijven (burgerbrief) en ook aanbiedingen doen als een gratis concert zijn we al een heel eind. Minder schroom tonen bij het ‘vervolgen’ van wanbetalers helpt ook. Huurders en dan met name de frequente huurders aanmoedigen burger te worden is belangrijk. Inspelen op de band die men met Fransum heeft, moet de burgers vasthouden en nieuwe over de streep trekken.

-Tenslotte blijft de vroedschap investeren in en zich inzetten voor een goede relatie met de buren en met de SOGK.

-Fransum heeft de wind in de zeilen. Men weet ons te vinden. Daar zijn we heel blij mee maar we moeten er voor waken dat we ons doel niet voorbij schieten en het zo druk gaat worden dat het zo geroemde ‘verstilde’ karakter van kerk en wierde wordt aangetast.

November 2021,

Joost Boskamp, voorzitter.

Evenementen

Het Sylvesterconcert 29 december 2021 om 15.30 door het Onlander pianotrio is helaas afgelast

Het Onlandertrio is genoemd naar het natuurgebied ‘de Onlanden’ onder de rook van de stad Groningen. Het bestaat uit Robert Jan van der Feen, fluit, Siep de Groot, viool en Thera Dotinga, piano. Het trio ontstond tijdens de eerste lock down van 2019. Ze debuteerden vorig jaar in oktober tijdens de najaarsgolf van het virus met succes in de Gottjark van Schiermonnikoog. Zij laten muziek horen van o.a J.S. Bach, C.Ph.E Bach, Bonis, Hummel en Svendsen.

Het concert zal plaatsvinden indien de coronamaatregelen dit toelaten. Het concert zal ongeveer 1 uur duren. Er is geen pauze. Er kunnen ongeveer 25 toehoorders binnengelaten worden.

Aanmelden is noodzakelijk via: siepdegroot@planet.nl Bij grote belangstelling zal er om 13.30 een tweede concert gegeven worden.

De toegang is gratis. Er zal een coronacheck plaatsvinden.

Evenementen

Het Nieuwjaarsconcert 2 januari 2022 15:00 Hans Rijkmans viool-Hans Erik Dijkstra piano is helaas afgelast

Nieuwjaarsconcert 

Hans Rijkmans – viool

Hans-Erik Dijkstra – piano

Met werken van Strauss, Lehár, Schubert en Kreisler

Hans Rijkmans raakte al vroeg vertrouwd met kamermuziek en had les van Bouw Lemkes. Hij speelde oa bij de Amsterdamse Bachsolisten en als freelancer in het Nederlands Kamerorkest en Vlaams Radio Orkest. Hij gaf lessen en concerten in Ulan Batar, Mongolië en speelt verder in het Alauda- en Musicamare strijkkwartet.

Hans-Erik Dijkstra is een veelgevraagd begeleider van zangsolisten, koren en instrumentalisten, vroeger als correpetitor bij het Haags Conservatorium. Daarnaast treedt hij als pianosolist op, o.a. in de pianoconcerten van Beethoven met het Scarbo Pianistencollectief. Naast zijn drukke docentenpraktijk is Hans-Erik ook componist: onlangs werd zijn komische opera “Reintje de Vos” met veel succes uitgevoerd.

Dit concert is gratis toegankelijk voor de burgers van Fransum. Voor de overige toehoorders is de toegangsprijs €10,- Aanmelding is verplicht voor iedereen via vroedschapfransum@gmail.com

Nieuwsberichten

Echtpaar Dick en Rieteke Verel geridderd


Wij zijn zeer verheugd dat 28 april jl het echtpaar Verel is geridderd in de orde van Oranje Nassau. Zij hebben deze onderscheiding gekregen niet alleen op grond van hun verdiensten voor het muziekinstrumenten museum te Vosbergen maar ook voor hun jarenlange inzet voor de kerk van Fransum. Zij waren de oprichters van de vroedschap en hebben hiervan 50 jaar lang deel uitgemaakt.    Op zaterdag 23 oktober a.s. zal ter ere van hen een feestelijke en muzikale bijeenkomst in Fransum gehouden worden waarbij u als burger van harte uitgenodigd bent. De uitnodigingen voor de feestelijke middag zijn de deur uit.                              

De ridders Dick en Rieteke Verel

over

Privacyverklaring Vroedschap Fransum

Verklaring gebruik persoonsgegevens.                                                 januari 2021

Vroedschap Fransum (hierna genoemd het Vroedschap) verwerkt en gebruikt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze “Verklaring gebruik persoonsgegevens” geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door het Vroedschap.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of emailadres. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt het Vroedschap persoonsgegevens?

Het Vroedschap verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn de gegevens van:

 1. De burgers van het Vroedschap
 2. Mensen die de kerk willen reserveren of hebben gereserveerd
 3. Mensen die zich hebben opgegeven voor een activiteit van het Vroedschap.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het bestuur en met name het secretariaat en de penningmeester van de Vroedschap verwerkt en bewaakt de persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Vroedschap?

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,

Waarvoor verwerkt de Vroedschap persoonsgegevens en hoe lang blijven zij bewaard?

A. Van burgers:

 • Informatie over de activiteiten in de kerk van Fransum
 • Verzoek tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage
 • Andere informatie die het bestuur voor burgers van Fransum interessant acht.

Indien uw contactgegevens wijzigen kunt u dat doorgeven aan de secretaris van de vroedschap via vroedschapfransum@gmail.com; de oude gegevens worden dan vernietigd.

Als u bezwaar hebt tegen het gebruik voor een van deze doelen, dan kunt u dit aangeven door een bericht te sturen aan de secretaris via vroedschapfransum@gmail.com

Uw gegevens blijven bewaard tot 3 jaar na beëindiging van uw burgerschap.

B. Van mensen die de kerk willen reserveren of hebben gereserveerd:

 • Overleg over de reservering
 • Sturen van de factuur
 • Verwerking van de betaling

Deze gegevens blijven bewaard tot 3 jaar na het jaar van de reservering, of zoveel langer als de (belasting)wet dat voorschrijft.

Indien u wilt dat uw gegevens worden vernietigd kunt u een bericht sturen aan de secretaris via vroedschapfransum@gmail.com.

C. Van mensen die die zich hebben opgegeven voor een activiteit van de Vroedschap:

 • Verstrekken van informatie over de activiteit
 • Verwerking van de betaling
 • Verstrekken van informatie over volgende activiteiten

Deze gegevens blijven bewaard tot 3 jaar na het jaar van de activiteit, of zoveel langer als de (belasting)wet dat voorschrijft.

Indien u wilt dat uw gegevens worden vernietigd kunt u een bericht sturen aan de secretaris via vroedschapfransum@gmail.com.

Verwerkt de Vroedschap ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

Hoe gaat de Vroedschap met mijn persoonsgegevens om en waar worden zij bewaard?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn vastgelegd.

Zij worden in de “cloud” opgeslagen, in een d.m.v. een password beveiligde omgeving.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Alleen de bestuursleden van de Vroedschap kunnen bij uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Vroedschap gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Vroedschap kunt u terecht bij het bestuur van de Vroedschap.

Wijzigingen privacybeleid

de Vroedschap behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. De burgers en huurders zullen hierover tijdig  geïnformeerd worden.

Nieuwsberichten

Najaarsbrief 2020

                                           

Geachte burgers van Fransum,                                             Peize,  Oktober 2020

Zoals u wel gehoord en begrepen zult hebben, zijn alle activiteiten die werden aangekondigd in de voorjaarsbrief afgezegd of uitgesteld. Desondanks is het niet stil gebleven in Fransum. Juist door de inperkende maatregelen die de Coronacrisis nog steeds met zich meebrengt, is Fransum meer dan ooit bezocht door passerende wandelaars en fietsers. Het gastenboek staat vol met blijken van waardering voor kerk en omgeving.

Ook is er gedurende deze zomer geregeld gebruik van de kerk gemaakt door kleine gezelschappen die in staat waren aan de coronaregels te voldoen. Het aantal stoelen in de kerk is uitgedund en op anderhalve meter gezet.

Op 4 juli hebben Robert Smith, Viola da Gamba en Israël Golani,  Theorbe in 2 sessies een prachtig concert gegeven.

Om optredens als deze aan te moedigen in deze moeilijke tijden heeft de vroedschap besloten de kerk gratis ter beschikking te stellen aan musici die financieel afhankelijk zijn van publieke optredens.

Onze penningmeester Dick van der Meijden heeft te kennen gegeven dat hij wil stoppen met zijn taak. Dick heeft zich vele jaren met grote inzet en toewijding  van zijn taak gekweten. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. De vroedschap heeft Ellen van der Heijdt, burgeres van Fransum, bereid gevonden zijn taak over te nemen.

De wens om de keuken in Fransum te verbeteren begint nu toch werkelijkheid te worden. In overleg met de SOGK en een keukenbedrijf worden nu ontwerptekeningen gemaakt. Via de verkooptafel in de kerk, waar sinds kort ook het fraaie boekje Middag Humsterland te koop is, hopen we nog wat extra inkomsten te genereren om de kosten van deze verbouwing te kunnen dragen.

Op 25 oktober en 8 november zijn er concertjes in Fransum.

25 oktober treedt het Remi ensemble, Ronald Weering, op met luitmuziek om 15.00uur

8 november is er het ensemble Laurens Moreno met zigeunermuziek voor 2 altviolen, bas en cymbaal om 15.30uur. Nadere informatie oa over de noodzakelijke reservering en het programma kunt u vinden op onze website onder het kopje evenementen. Beide concerten zijn van harte aanbevolen.

Blijf gezond!

Jan Rijkmans, secretaris vroedschap.