Evenementen

Try-out voorstelling Lac ensemble 6 november 2021 15:30u

LAC ensemble:

Het Lac ensemble is een ensemble bestaande uit zang, cello, lame sonore en piano. Het speciaal voor dit ensemble geschreven repertoire bestaat uit een cross-over van klassiek, pop en jazz elementen.

Het ensemble bestaat uit Liesbeth Korpershoek (zang), Annette Scholten (cello, lame sonore) en Cas Straatman (piano). De musici hebben zowel een klassieke als een jazz achtergrond.

Binnen het Lac ensemble staan de piano en zang aan de basis en is zowel de cello als de lame sonore een mooie aanvulling op het prachtig geschreven repertoire door Liesbeth Korpershoek en arrangementen van Cas Straatman.

www.lacensemble.nl

Muziektheatervoorstelling ‘Bep Rietveld, eindelijk vrijheid!’

Het Lac Ensemble speelt de nieuwe muziektheatervoorstelling ‘Bep Rietveld, eindelijk vrijheid!’ dat het krachtige levensverhaal vertelt van kunstenares Bep Rietveld, de oudste dochter van de meubelmaker en architect Gerrit Rietveld.                                                                 Kleindochter Liesbeth Korpershoek, zangeres van het Lac Ensemble, vertelt en bezingt het moedige, ontroerende leven van haar grootmoeder Bep.                            

Try-Out:

6 november 2021

Kerk van Fransum (Gr.) Fransumerweg 4

15:30

Entree €10,-

Tickets reserveren via liesbeth.korpershoek@gmail.com

Nieuwsberichten

Echtpaar Dick en Rieteke Verel geridderd


Wij zijn zeer verheugd dat 28 april jl het echtpaar Verel is geridderd in de orde van Oranje Nassau. Zij hebben deze onderscheiding gekregen niet alleen op grond van hun verdiensten voor het muziekinstrumenten museum te Vosbergen maar ook voor hun jarenlange inzet voor de kerk van Fransum. Zij waren de oprichters van de vroedschap en hebben hiervan 50 jaar lang deel uitgemaakt.    Op zaterdag 23 oktober a.s. zal ter ere van hen een feestelijke en muzikale bijeenkomst in Fransum gehouden worden waarbij u als burger van harte uitgenodigd bent. De uitnodigingen voor de feestelijke middag zijn de deur uit.                              

De ridders Dick en Rieteke Verel

over

Privacyverklaring Vroedschap Fransum

Verklaring gebruik persoonsgegevens.                                                 januari 2021

Vroedschap Fransum (hierna genoemd het Vroedschap) verwerkt en gebruikt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze “Verklaring gebruik persoonsgegevens” geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door het Vroedschap.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of emailadres. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt het Vroedschap persoonsgegevens?

Het Vroedschap verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn de gegevens van:

 1. De burgers van het Vroedschap
 2. Mensen die de kerk willen reserveren of hebben gereserveerd
 3. Mensen die zich hebben opgegeven voor een activiteit van het Vroedschap.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het bestuur en met name het secretariaat en de penningmeester van de Vroedschap verwerkt en bewaakt de persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Vroedschap?

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,

Waarvoor verwerkt de Vroedschap persoonsgegevens en hoe lang blijven zij bewaard?

A. Van burgers:

 • Informatie over de activiteiten in de kerk van Fransum
 • Verzoek tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage
 • Andere informatie die het bestuur voor burgers van Fransum interessant acht.

Indien uw contactgegevens wijzigen kunt u dat doorgeven aan de secretaris van de vroedschap via vroedschapfransum@gmail.com; de oude gegevens worden dan vernietigd.

Als u bezwaar hebt tegen het gebruik voor een van deze doelen, dan kunt u dit aangeven door een bericht te sturen aan de secretaris via vroedschapfransum@gmail.com

Uw gegevens blijven bewaard tot 3 jaar na beëindiging van uw burgerschap.

B. Van mensen die de kerk willen reserveren of hebben gereserveerd:

 • Overleg over de reservering
 • Sturen van de factuur
 • Verwerking van de betaling

Deze gegevens blijven bewaard tot 3 jaar na het jaar van de reservering, of zoveel langer als de (belasting)wet dat voorschrijft.

Indien u wilt dat uw gegevens worden vernietigd kunt u een bericht sturen aan de secretaris via vroedschapfransum@gmail.com.

C. Van mensen die die zich hebben opgegeven voor een activiteit van de Vroedschap:

 • Verstrekken van informatie over de activiteit
 • Verwerking van de betaling
 • Verstrekken van informatie over volgende activiteiten

Deze gegevens blijven bewaard tot 3 jaar na het jaar van de activiteit, of zoveel langer als de (belasting)wet dat voorschrijft.

Indien u wilt dat uw gegevens worden vernietigd kunt u een bericht sturen aan de secretaris via vroedschapfransum@gmail.com.

Verwerkt de Vroedschap ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

Hoe gaat de Vroedschap met mijn persoonsgegevens om en waar worden zij bewaard?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn vastgelegd.

Zij worden in de “cloud” opgeslagen, in een d.m.v. een password beveiligde omgeving.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Alleen de bestuursleden van de Vroedschap kunnen bij uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Vroedschap gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Vroedschap kunt u terecht bij het bestuur van de Vroedschap.

Wijzigingen privacybeleid

de Vroedschap behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. De burgers en huurders zullen hierover tijdig  geïnformeerd worden.

Jaarstukken Vroedschap

Beleidsplan 2021 Stichting De Vroedschap Fransum

Voor de Stichting Vroedschap Fransum en haar Burgers is 2021 een JUBILEUM JAAR ! De stichting werd in 1971 opgericht en bestaat dus een halve eeuw. Na de overdracht van het kerkgebouw aan de Stichting Oude Groninger Kerken ( hierna te noemen S.O.G.K.) in de jaren negentig, blijven wij ons inzetten voor culturele en sociale activiteiten in en rond de kerk. De vroedschap wil in dit jubileumjaar extra activiteiten organiseren voor haar burgers en bezoekers.  Indien de corona-beperkingen zijn opgeheven kunnen wij weer grotere gezelschappen uitnodigen bij concerten en andere activiteiten.

Bestuurssamenstelling: Met het aantreden van Ellen van der Heijdt als opvolger van onze penningmeester Dick van der Meijden is het stichtingsbestuur weer compleet. Jan Rijkmans voert het secretariaat en onderhoudt de contacten met S.O.G.K. Josien Rijkmans -van der Laan is aanspreekpunt voor verhuringen en het actueel houden van de agenda en de website. Albert Doesburg is de vraagbaak voor technische zaken het kerkgebouw betreffende .  Voor alle overige vragen kunt u bij de voorzitter terecht.

Afspraken met Stichting Oude Groninger Kerken: In het najaar hebben wij van de S.O.G.K. nog eens bevestigd gekregen , dat zij vooral de zorg hebben voor het in stand houden van het monument. Wij als Vroedschap regelen de verhuur, het dagelijks onderhoud en het schoon houden van de kerk.  De renovatie van het keukendeel zal het komend jaar in goede afstemming met S.O.G.K. plaatsvinden , maar dus wel op onze kosten. Momenteel liggen de plannen nog op de tekentafel.

Financiën Vroedschap: Ondanks de beperkte verhuurmogelijkheden is de financiële positie van de Stichting niet ernstig onder druk komen te staan. De verwachte renovatiekosten van de keuken hopen we uit eigen reserves te kunnen dragen. Ook dienen wij een aanvraag in voor subsidiering bij het fonds Leefbaarheid der Provincie Groningen. De burgerbijdrage zal onveranderd blijven. Wij zullen onze burgers begin 2021 een nota voor hun vrijwillige bijdrage doen toekomen.

Informatie voorziening: De burgers worden op de hoogte gehouden van de evenementen in de kerk middels een voor en najaar brief. Wanneer er door verhuurders activiteiten worden georganiseerd , waarbij men aangeeft ook graag onze burgers te laten deelnemen, dan geven wij daar bekendheid aan.

Burgers van Fransum: In het afgelopen coronajaar mochten wij een aantal nieuwe burgers begroeten. Ook voor 2021 verwachten we een geringe stijging van het aantal betrokken burgers. Wij streven ernaar burgers te stimuleren voor familie en anderen culturele en bij de kerk passende activiteiten in Fransum te organiseren.  Dat is ons belangrijkste uitgangspunt

Verhuur van de Kerk: In 2021 verwachten wij opnieuw een groot aantal verhuringen en activiteiten. Zolang de beperkende Corona-maatregelen blijven gelden, houdt de vroedschap de stelregel aan, dat uitvoerende kunstenaars (professionals) vooralsnog geen huur hoeven te betalen indien zij uitvoeringen/ optredens in de kerk organiseren. 

Activiteiten Vroedschap: Het seizoen start weer met een schoonmaak dag i.s.m. onze burgers op zaterdag 27 maart, incl. soep en broodjes . De burgers worden per mail in het voorjaar in de gelegenheid gesteld zich op te geven voor deze dag. Graag willen wij komend jaar een feestelijke bijeenkomst met muziek organiseren voor ons ereburgerpaar Dick en Rieteke Verel . Ook wil de Vroedschap een post-corona bijeenkomst houden met meditatieve klanken ( Folkert Rienstra), zodra het ernaar uit ziet dat deze virusplaag achter ons is. De vroedschap neemt zich voor actief deel te nemen aan de JazzFietsTour (datum nog niet bekend) . Op de Open Monumentendagen (Zaterdag 11 sept. en zondag 12 sept.) willen we weer traditiegetrouw een muzikaal optreden organiseren. De kerk blijft het komend seizoen pleisterplaats voor Pronkjewailpad wandelaars en blijft net als voorheen voor iedereen vrij toegankelijk. Saillant punt: afgelopen najaar is de kerk op  slot geweest op verzoek van de SOGK( voor het eerste in vijftig jaar! ) gedurende de  twee weken in november van verzwaarde Corona voorschriften. En helaas is er nu reeds een tweede sluiting van 15/12/20 tot 19/01/21 als gevolg van nog drastischer maatregelen van de overheid.

Handverkoop: Wij bieden op de informatietafel een aantal kaarten, boekjes en fietsroutes aan , waarbij wij de indruk hebben, dat de passanten keurig de daarbij behorende kosten in de “Klokkepot” storten. 

Sanitair onderhoud: In voorgaande jaren is het schoonhouden van het sanitair aan Oskar de Bruijn  te Den Ham  in beheer gegeven. Bij het najaarsoverleg heeft Oscar aangegeven uiterlijk dec 2021 met die werkzaamheden te willen stoppen. Wij beraden ons op zijn opvolger. 

Groenonderhoud: Ook komend jaar houdt Harry Hoogerwerf het groen rond de graven en de singels in beheer. We willen dit jaar met de bewoners rond de kerk overleggen hoe we het parkeerprobleem bij de kerk kunnen aanpakken. Te vaak dreigen auto’s weg te zakken in de onverharde berm.

J.J.Boskamp

Fransum, november 2020

Nieuwsberichten

Najaarsbrief 2020

                                           

Geachte burgers van Fransum,                                             Peize,  Oktober 2020

Zoals u wel gehoord en begrepen zult hebben, zijn alle activiteiten die werden aangekondigd in de voorjaarsbrief afgezegd of uitgesteld. Desondanks is het niet stil gebleven in Fransum. Juist door de inperkende maatregelen die de Coronacrisis nog steeds met zich meebrengt, is Fransum meer dan ooit bezocht door passerende wandelaars en fietsers. Het gastenboek staat vol met blijken van waardering voor kerk en omgeving.

Ook is er gedurende deze zomer geregeld gebruik van de kerk gemaakt door kleine gezelschappen die in staat waren aan de coronaregels te voldoen. Het aantal stoelen in de kerk is uitgedund en op anderhalve meter gezet.

Op 4 juli hebben Robert Smith, Viola da Gamba en Israël Golani,  Theorbe in 2 sessies een prachtig concert gegeven.

Om optredens als deze aan te moedigen in deze moeilijke tijden heeft de vroedschap besloten de kerk gratis ter beschikking te stellen aan musici die financieel afhankelijk zijn van publieke optredens.

Onze penningmeester Dick van der Meijden heeft te kennen gegeven dat hij wil stoppen met zijn taak. Dick heeft zich vele jaren met grote inzet en toewijding  van zijn taak gekweten. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. De vroedschap heeft Ellen van der Heijdt, burgeres van Fransum, bereid gevonden zijn taak over te nemen.

De wens om de keuken in Fransum te verbeteren begint nu toch werkelijkheid te worden. In overleg met de SOGK en een keukenbedrijf worden nu ontwerptekeningen gemaakt. Via de verkooptafel in de kerk, waar sinds kort ook het fraaie boekje Middag Humsterland te koop is, hopen we nog wat extra inkomsten te genereren om de kosten van deze verbouwing te kunnen dragen.

Op 25 oktober en 8 november zijn er concertjes in Fransum.

25 oktober treedt het Remi ensemble, Ronald Weering, op met luitmuziek om 15.00uur

8 november is er het ensemble Laurens Moreno met zigeunermuziek voor 2 altviolen, bas en cymbaal om 15.30uur. Nadere informatie oa over de noodzakelijke reservering en het programma kunt u vinden op onze website onder het kopje evenementen. Beide concerten zijn van harte aanbevolen.

Blijf gezond!

Jan Rijkmans, secretaris vroedschap.