Evenementen

Nieuwsberichten

Burgerbrief voorjaar 2022

Geachte burger van Fransum                                             Peize, 15 februari 2022

De in november van het afgelopen jaar geuite hoop dat de geplande concertjes doorgang konden vinden, is toch de bodem ingeslagen. Een hernieuwde lockdown deed Fransum weer op slot gaan. Het Silvesterconcert is weer een jaar uitgesteld. Het concert met Hans Rijkmans en Hans Erik Dijkstra proberen we nog in de loop van dit jaar te plannen.

Gelukkig kunnen de volgende concerten weer doorgaan en zoals we zojuist hebben gehoord, zelfs zonder beperkingen.

20 februari 15:00u Duo Mjamera: viool en accordeon. Toegang €10

6 maart 15:00u de welbekende zigeunerkapel Cserebogar. Toegang €10. Geen pinbetaling mogelijk.

12 Maart 20:00u Robert Koolstra klavecimbel. Concert nr 3 in het project van Stichting MeerBach alle klavecimbelwerken van Bach uit te voeren. Toegang €10

Op 1 mei 15:00u zal Ynze Dam een concert geven voor altviool solo speciaal voor de burgers. Toegang vrij, maar bij de uitgang staat een vioolkist.

26 juni komen alle neven en nichten van onze secretaris bijeen in het kader van de door hen zogenoemde “Cousinade”. Zij geven ’s middags om 15.00uur een concert in wisselende samenstelling. Toegang is vrij.

Net als de afgelopen zomer zal Wim de Boer, keramist te Winsum, weer open atelier houden in Fransum van 5 tm 18 augustus. De actie met de kloostermoppen was een succes. Er is met Wim afgesproken dat het mogelijk blijft deze kloostermop (25 euro) te bestellen. Via de verkooptafel in de kerk wordt hier ook ruchtbaarheid aan gegeven: voorend56@home.nl

Op 2 april houden we de schoonmaakdag. U bent van harte uitgenodigd dan de handen uit de mouwen te steken. Koffie en gebak is de beloning. Mede daarom graag aanmelden via  vroedschapfransum@gmail.com  Anders is er misschien niet genoeg gebak!

Het orgel is ontdaan van stof en spinrag en zelfs in de boenwas gezet. De kastdeuren aan de achterzijde kunnen weer open. De firma Mense Ruiter komt binnenkort inspecteren of er nog meer onderhoud gepleegd moet worden. Wij hebben ons verzekerd van de steun en het advies van Piet Groenendijk, organist/componist en orgelmentor van de SOGK. Onlangs is bevestigd dat het orgel eigendom is van de burgers van Fransum. Zij hebben destijds het geld bijeen gesprokkeld om het te bekostigen. Daarbij is ook een mondelinge toezegging van destijds zwart op wit gezet, namelijk dat de SOGK eigenaar van het orgel wordt mocht de vroedschap er de brui aan geven of anderszins in gebreke blijven. Burgers! Let op uw zaak.

Het vochtprobleem van de piano is opgelost. Via de firma Steenhuis is er in de piano een vocht sensor geplaatst gekoppeld aan een verwarmingselement. Vanaf het moment van plaatsing hebben zich geen onwillige of hangende toetsen meer voorgedaan.

De verbouwingsplannen van de keuken naderen het uitvoeringsniveau. De keuken is bijna besteld. De kogel is door de kerk zogezegd.

Het is een kostbare onderneming. Enerzijds stijgen de kosten van arbeid en materialen, anderzijds zijn wij door de Coronacrisis huurinkomsten misgelopen. We gaan er van uit dat na het voltooien van het project de bodem van de schatkist bereikt is. De totale kosten bedragen plusminus 15.000euro.

Bijgaand treft u het verzoek ook voor 2022 Fransum te steunen met uw burgerbijdrage. Daarbij brengen we de nuancering aan dat de bijdrage minimaal 25euro bedraagt. Wij hopen dat u bereid bent dit jaar dieper in de buidel te tasten dan anders. Bij de concerten waarvan de toegang in principe vrij is, houden we een collecte middels een open vioolkist bij de in/uitgang. Alle beetjes helpen.

We zullen ons beraden over een feestelijke opening van de keuken als het project achter de rug is.

Met vriendelijke groeten

Jan Rijkmans secretaris vroedschap

Jaarstukken Vroedschap

Jaarverslag van de vroedschap Fransum 2021     

Het jaar 2021 stond niet alleen in het teken van het 50 jarig jubileum, dat afgelopen oktober is gevierd, maar vooral van de belemmeringen veroorzaakt door de Coronapandemie. Zo moest de kerk begin dit jaar voor de tweede maal op slot. Daarna was het zeer beperkt mogelijk bezoekers toe te laten, laat staan dat er grootschaliger evenementen konden worden georganiseerd. Toch is het aantal passanten veel groter geweest dan verwacht, getuige de vele loftuitingen die er zijn geschreven in het gastenboek. Ook lukte het om kleine gezelschappen te laten spelen en ook opnames te laten maken. Dit allemaal in besloten setting.

Een groot succes was de samenwerking met keramist Wim de Boer van Atelier ’t Voorend te Winsum, die eind juli en begin augustus gedurende 2 weken open atelier in Fransum heeft gehouden. Hij heeft ter gelegenheid van ons jubileum kloostermoppen gemaakt voor onze burgers en met name voor het echtpaar Verel dat nog eens extra in het zonnetje werd gezet tijdens de muzikale jubileummiddag op 23 oktober.

Op 1 september was in Fransum de aftrap van de Open Monumentendag 2021. Door wethouder Hielke Westra van de gemeente Westerkwartier werd Fransum uitgeroepen tot steunpunt 2021. Een fraaie oorkonde siert nu onze toog. Op de openmonumentendag zelf, 11 september, was er veel belangstelling van passanten voor het kerkje.  Tweemaal is Fransum dit jaar even opgedoken bij de lokale TV stations, hetgeen ook weer wat publiciteit opleverde.

Onze personele samenstelling 2021:

Joost Boskamp, voorzitter, Jan Rijkmans, secretaris, Ellen van der Heijdt, penningmeesteres, Josien Rijkmans-van der Laan, verhuur, en Albert Doesburg, onderhoud van de kerk.

Oscar Bruijn is dit jaar gestopt met het schoonhouden van ons sanitair. Marijke Pastoor-Hoenderken uit Den Ham heeft hem opgevolgd en vervult deze taak met verve. Harry Hogewerf heeft de wierde verlaten. De nieuwe bewoners tegenover de kerk zijn Jeroen Ponten en Ellen van der Ham. Ook zij voelen zich verantwoordelijk voor het wel en wee van de kerk. Kees stopt op korte termijn met de boerderij maar  heeft gelukkig een opvolger gevonden.

Bij de overdracht van opstallen en de grond is vastgelegd dat de strook grond/berm aan de noordzijde van de weg vanaf het witte toegangshek tot aan de eerste haakse  bocht eigendom van de SOGK wordt. Deze strook, aan weerszijden van het rustpunt, is voortaan ons parkeerterrein.

Deze zomer ging de verwarming definitief ter ziele en is in opdracht van de SOGK een nieuwe geïnstalleerd.

Dit najaar is de dakruiter opnieuw geschilderd.

Financiën:  Ondanks verminderde huurinkomsten doordat wij dit jaar geen huur hebben gevraagd van professionele musici, hebben we niet ingeteerd op ons vermogen. De reserves zijn nog als afgelopen jaren. Door stagneren van de verbouwplannen van de keuken hebben we nog geen renovatiesubsidie kunnen aanvragen.

Van de evenementen die dit jaar doorgang konden vinden zijn de volgende vermeldenswaard:

19 juni, VLAM saxofoonkwartet

12 september, optreden van het Laurens Moreno Ensemble

26 september, het Noord-Nederlands saxofoonkwartet

3 oktober, klankschalen optreden door Folkert Rienstra en Hans Battenberg

23 oktober, lustrumfeest met veel muziek ter viering van 50 jaar vroedschap

31 oktober, optreden Bennie Huisman: ‘de lange reis naar Berlijn’

6 november optreden Lac ensemble: vertel-muziektheatervoorstelling

Per 1 november zijn er ruim 70 burgers die een bijdrage hebben voldaan. Er tekent zich een gestage stijging af.

Jan Rijkmans, secretaris

december 2021

Jaarstukken Vroedschap

Beleidsplan Stichting de vroedschap Fransum 2022

Net als in het verleden blijft het hoofddoel van de vroedschap Fransum het onderhouden en exploiteren van de kerk Fransum en de wierde daaromheen. Dit doel bereiken we door het gebruik van de kerk voor sociaal-culturele activiteiten te stimuleren. Alle middelen zijn geoorloofd zolang het karakter van dit monument en zijn omgeving niet wordt aangetast. Hierin heeft de Stichting Oude Groninger Kerken een belangrijke stem.

Momenteel worden activiteiten te Fransum sterk beinvloed door de Covid-pandemie. Culturele plannen kunnen maar mondjesmaat worden uitgevoerd.

Zo kunnen we dit jaar wel meer aandacht geven aan het verbeteren van de faciliteiten die Fransum biedt:

-Het orgel heeft een onderhoudsbeurt nodig. Er bleef onlangs een toon hangen. Via de SOGK zijn we in contact gekomen met Piet Groenendijk, organist en orgelmentor bij de SOGK. Hij is bereid ons te adviseren in de toekomst omtrent het functioneren van het orgel. Wij gaan de firma  Mense Ruiter vragen het orgel een beurt te geven. Dat het orgel op een podium staat met een vaal kleed erom is een doorn in het oog. We beraden ons hoe dit te verbeteren.

-De piano is, zoals bekend, onbetrouwbaar door te hoge luchtvochtigheid in de kerk. Zeker deze natte zomer was het geregeld mis en bleven er veel toetsen hangen. We laten binnenkort door de firma Steenhuis een verwarmingselement plaatsen met daaraan gekoppeld een sensor die de vochtigheidsgraad meet en deze zo reguleert. Hopelijk kunnen we het instrument voortaan onbezwaard ter bespeling aanbieden.

-Het keukenproject is nog steeds niet in een uitvoerende fase gekomen. De pandemie werkt vertragend, een euvel waarvan veel sectoren nu last van hebben. Maar we houden vol. Een subsidie van het leefbaarheidsfonds ligt nog steeds in het verschiet. We overwegen in 2022 de burgers een extra bijdrage te vragen om de grote uitgaven van dit komend jaar een dragelijk aanzicht te geven.

-De nieuwe parkeerstrook is een grote aanwinst. We moeten in overleg met de SOGK en ook met overbuurman Jeroen Ponten hoe we deze strook gaan inrichten om het ordelijk en netjes parkeren te bevorderen.

-Nu Harry Hogewerf niet meer de groenverzorging rond de kerk doet, moet er overlegd worden hoe verder. De SOGK is voornemens aandacht te besteden aan het verantwoord beheren van het groen rond hun kerken. Daarnaast hebben zij (hernieuwde) aandacht voor de kerkhoven en grafstenen. De vroedschap heeft hierin al een voorschot genomen door een aan Fransum toebehorende grafsteen op te duikelen in Sauwerd. Deze wordt nu gerestaureerd en hopelijk teruggeplaatst op de plek waar hij hoorde. Verder hebben wij met het poten van voorjaarsbolletjes een signaal gegeven dat wij het leuk vinden mee te werken aan de vergroening van de wierde. De SOGK houdt ons op de hoogte.

-Financieel beleid:

Aangezien de financiële positie van de vroedschap niet is verslechterd zullen we de tarieven van verhuur en het burgerschap ook dit jaar niet veranderen.

De vrijstelling van huur voor professionals blijft in ieder geval tot 1 juli 2022 van kracht. Overigens is het een overweging huur te gaan vragen voor gebruik van orgel en piano mits deze na de genomen maatregelen in goede staat zijn en blijven.

Het blijkt dat het systeem van de klokkenpot nog steeds goed werkt. Wel is het moeilijk de orde onder alle folders en te verkopen zaken te handhaven. Dit blijft een punt van praktische zorg. Uitbreiding van ons assortiment lijkt zinvol.

In ongeveer 4 jaar tijd is het aantal betalende burgers verdubbeld van 35 naar 70. Dit kan natuurlijk nog beter, maar met consequent aanschrijven (burgerbrief) en ook aanbiedingen doen als een gratis concert zijn we al een heel eind. Minder schroom tonen bij het ‘vervolgen’ van wanbetalers helpt ook. Huurders en dan met name de frequente huurders aanmoedigen burger te worden is belangrijk. Inspelen op de band die men met Fransum heeft, moet de burgers vasthouden en nieuwe over de streep trekken.

-Tenslotte blijft de vroedschap investeren in en zich inzetten voor een goede relatie met de buren en met de SOGK.

-Fransum heeft de wind in de zeilen. Men weet ons te vinden. Daar zijn we heel blij mee maar we moeten er voor waken dat we ons doel niet voorbij schieten en het zo druk gaat worden dat het zo geroemde ‘verstilde’ karakter van kerk en wierde wordt aangetast.

November 2021,

Joost Boskamp, voorzitter.

Nieuwsberichten

Echtpaar Dick en Rieteke Verel geridderd


Wij zijn zeer verheugd dat 28 april 2021 het echtpaar Verel is geridderd in de orde van Oranje Nassau. Zij hebben deze onderscheiding gekregen niet alleen op grond van hun verdiensten voor het muziekinstrumenten museum te Vosbergen maar ook voor hun jarenlange inzet voor de kerk van Fransum. Zij waren de oprichters van de vroedschap en hebben hiervan 50 jaar lang deel uitgemaakt.    Op zaterdag 23 oktober a.s. zal ter ere van hen een feestelijke en muzikale bijeenkomst in Fransum gehouden worden waarbij u als burger van harte uitgenodigd bent. De uitnodigingen voor de feestelijke middag zijn de deur uit.                              

De ridders Dick en Rieteke Verel

over

Privacyverklaring Vroedschap Fransum

Verklaring gebruik persoonsgegevens.                                                 januari 2021

Vroedschap Fransum (hierna genoemd het Vroedschap) verwerkt en gebruikt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze “Verklaring gebruik persoonsgegevens” geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door het Vroedschap.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of emailadres. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt het Vroedschap persoonsgegevens?

Het Vroedschap verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn de gegevens van:

 1. De burgers van het Vroedschap
 2. Mensen die de kerk willen reserveren of hebben gereserveerd
 3. Mensen die zich hebben opgegeven voor een activiteit van het Vroedschap.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het bestuur en met name het secretariaat en de penningmeester van de Vroedschap verwerkt en bewaakt de persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Vroedschap?

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,

Waarvoor verwerkt de Vroedschap persoonsgegevens en hoe lang blijven zij bewaard?

A. Van burgers:

 • Informatie over de activiteiten in de kerk van Fransum
 • Verzoek tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage
 • Andere informatie die het bestuur voor burgers van Fransum interessant acht.

Indien uw contactgegevens wijzigen kunt u dat doorgeven aan de secretaris van de vroedschap via vroedschapfransum@gmail.com; de oude gegevens worden dan vernietigd.

Als u bezwaar hebt tegen het gebruik voor een van deze doelen, dan kunt u dit aangeven door een bericht te sturen aan de secretaris via vroedschapfransum@gmail.com

Uw gegevens blijven bewaard tot 3 jaar na beëindiging van uw burgerschap.

B. Van mensen die de kerk willen reserveren of hebben gereserveerd:

 • Overleg over de reservering
 • Sturen van de factuur
 • Verwerking van de betaling

Deze gegevens blijven bewaard tot 3 jaar na het jaar van de reservering, of zoveel langer als de (belasting)wet dat voorschrijft.

Indien u wilt dat uw gegevens worden vernietigd kunt u een bericht sturen aan de secretaris via vroedschapfransum@gmail.com.

C. Van mensen die die zich hebben opgegeven voor een activiteit van de Vroedschap:

 • Verstrekken van informatie over de activiteit
 • Verwerking van de betaling
 • Verstrekken van informatie over volgende activiteiten

Deze gegevens blijven bewaard tot 3 jaar na het jaar van de activiteit, of zoveel langer als de (belasting)wet dat voorschrijft.

Indien u wilt dat uw gegevens worden vernietigd kunt u een bericht sturen aan de secretaris via vroedschapfransum@gmail.com.

Verwerkt de Vroedschap ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

Hoe gaat de Vroedschap met mijn persoonsgegevens om en waar worden zij bewaard?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn vastgelegd.

Zij worden in de “cloud” opgeslagen, in een d.m.v. een password beveiligde omgeving.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Alleen de bestuursleden van de Vroedschap kunnen bij uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Vroedschap gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Vroedschap kunt u terecht bij het bestuur van de Vroedschap.

Wijzigingen privacybeleid

de Vroedschap behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. De burgers en huurders zullen hierover tijdig  geïnformeerd worden.